Tietosuojaseloste

1. Johdanto

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, kuinka Codeart Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja verkkosivustollaan ja palveluissaan.

Olemme sitoutuneet suojaamaan palvelujen käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

2. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Codeart Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Codeart Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja hoitaakseen sopimuksista johtuvat velvollisuutensa sekä täyttääkseen lainsäädännöstä johtuvat velvoitteensa. Lisäksi Codeart Oy käsittelee henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ylläpitääkseen ja kehittääkseen liiketoimintaansa ja palvelujaan.

3. Mitä henkilötietoja keräämme?

Codeart Oy kerää palvelujensa käyttäjistä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

A) Käyttäjän Codeart Oy:lle antamat tiedot

B) Julkisista rekistereistä, kuten Kaupparekisteristä, kerätyt tiedot

C) Palvelujen käytöstä havainnoidut tiedot

Palvelujen käytön havainnointiin käytämme muun muassa evästeitä ja muita analyysitekniikoita. Evästeistä voi lukea lisää evästekäytännöstämme. Palvelujen käytöstä havainnoimme muun muassa seuraavia tietoja:

Verkkokäyttäytymisdataa voidaan lisäksi yhdistellä asiakkaan muihin Codeart Oy:n toimesta keräämiin tietoihin.

D) Palvelujen käytöstä johdetut tiedot

Johdettu tieto on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

4. Kuinka kauan käyttäjien tietoja säilytetään?

Codeart Oy säilyttää käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan. Henkilötietojen säilytysjakson pituus vaihtelee tiedoista riippuen, saattaen jatkua myös sopimussuhteen päättymisen jälkeen, mikäli se on kannaltamme perusteltua.

5. Henkilötietojen siirto

Codeart Oy:n palvelun tarjoamiseksi

Siirrämme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin Codeart Oy:n palvelun tarjoamiseksi tämän tietosuojaselosteen määrittelemissä tarkoituksissa.

Kolmansien osapuolten markkinointi ja mainonta

Codeart Oy ei jaa markkinoinnin tai mainonnan osapuolille käyttäjien henkilö- tai tunnistetietoja. Jotta viestintää tai markkinointia kohdennetaan oikein, saatamme siirtää kolmansille osapuolille anonymisoidut demografiatiedot, kiinnostuksenkohteet tai esimerkiksi sijaintiin perustuvat kohdentamisarvot.

Tieteellinen tutkimus

Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei ole enää niistä tunnistettavissa.

Oikeudellisista syistä

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. Jos myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

6. Kansainväliset tietojen siirrot

Codeart Oy pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen.

Codeart Oy ei luovuta keräämiään tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen suojaus

Codeart Oy käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta. Tallennamme henkilökohtaiset tietosi suojatuille palvelimille, jolloin vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää näissä palvelimessa olevia tietoja. Codeart Oy suojaa käyttäjien henkilötietoja hyödyntäen mm. Secure Sockets Layer (“SSL”) salausohjelmistoa.

8. Kolmansien osapuolien sivustot tai palvelut

Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain Codeart Oy:n palveluihin emmekä ole vastuussa muille tahoille toteuttamiemme sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojaselosteet.

Codeart Oy voi toimia henkilötietojen käsittelijän roolissa tarjoamissaan palveluissa, näissä noudatamme asiakkaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn tarkoitettuja käytäntöjä.

9. Tietosuojaselosteen muutokset

Codeart Oy voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

10. Käyttäjän oikeudet

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Käyttäjällä on oikeus vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon korjaamista.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Käyttäjä voi pyytää poistamaan henkilötietonsa järjestelmistämme. Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Tietyissä lakisääteisissä tapauksissa voimme rajoittaa tietojesi käsittelyä.

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä

Käyttäjä voi myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme. Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Käyttäjällä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta käyttäjä voi välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, silloin kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai välillämme solmittuun sopimukseen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen, käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

11. Oikeuksiesi käyttäminen

Toteutamme edellä mainitut oikeudet sen sisältöisenä kuin ne on yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritelty. Käyttäjän oikeuksien laajuus on sidottu henkilötietojen käsittelyperusteeseen.

Käyttäjä voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksestaan. Jos pyyntö koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on käyttäjän liitettävä pyyntöön kopio kyseisestä evästeestä. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyyden varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.

Jos käyttäjä kokee henkilötietojensa käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, hän voi tehdä valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

12. Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjä on:

Codeart Oy
Eteläkatu 27, 20810 Turku

Yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa voi ottaa:
Petri Alankoja
(+358) 50 324 6274
info ( at ) codeart.fi

Käytämme evästeitä kehittääksemme sivustoa ja palvelujamme.            Evästekäytäntö    |    Tietosuojaseloste